Nəticə

Bu saytda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri işığında, axır zamanda ortaya çıxacaq olan Hz. Mehdinin çıxış əlamətlərini və tanınmasını təmin edəcək müəyyən xüsusiyyətləri araşdırdıq.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu hədislərində Hz. Mehdinin istər fiziki, istərsə də əxlaqi xüsusiyyətləri haqqında bir çox tanıdıcı məlumatlar vermişdir. Hz. Mehdinin əxlaqının, öz əxlaqına bənzədiyini bildirmiş, onun Allah qorxusunu və gözəl xüsusiyyətlərini tərifləmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Hz. Mehdinin, insanların dünyada və axirətdəki qurtuluşlarına vəsilə olacaq çox qiymətli bir şəxs olduğunu ifadə etmiş və ortaya çıxdıqda insanların "qar üzərində sürünərək də olsa ona qoşulmaqlarını" bildirmişdir:

İbni Əbi Şeybə və Naim b. Hammad “Fiten” adlı əsərində, İbni Macə və Əbu Naim isə İbni Məsuddan belə rəvayət etmişdilər: "O dedi ki: ... "O (Mehdi) ərzə sahib olar və ondan əvvəl təzyiq və zülmlə dolu olan ərzi (dünyanı) ədalətlə doldurar. Sizdən ONA kim yetişsə, qar üzərində sürünərək də olsa getsin ONA qoşulsun. Çünki O Mehdidir." (Ahir Zaman Mehdisinin alametleri, Celalettin Suyuti, s. 14)

Hal-hazırda yaşadığımız dövr 1400-cü ildir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın müjdələdiyi bu tarix, gözlədiyimiz hadisənin reallaşmasının yaxınlaşdığı bir dövrdür. Bu həqiqəti dərk edən və Hz. Mehdi ortaya çıxdıqda onun yanında olma şərəfinə çatmaq istəyən bütün Müsəlmanlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın hədislərində verdiyi bu məlumatları diqqətlə oxumalı, bu mübarək şəxsi düzgün bir şəkildə tanıya bilmək üçün bütün səbəblərə sarılmalıdırlar və istifadə etməlidirlər. Çünki bu məlumatların diqqətlə araşdırılıb analiz olunması, bu müqəddəs şəxsin tanına bilməsində Allahın icazəsiylə əhəmiyyətli bir yol göstərici olacaq.

Şübhəsiz, İslam dininin əslinə dönməsinə və Quran əxlaqının bütün yer üzünə hakim olmasına vəsilə olacaq, Müsəlmanlar arasında böyük bir birlik quracaq olan belə bir müqəddəs şəxsə zəmin hazırlamaq və ona köməkçi olmaq Müsəlmanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və məsuliyyətli bir vəzifədir. Hz. Mehdi kimi mübarək bir şəxsin yaxınlarından ola bilmək, ona dəstək ola bilmək, bütün insanlara aid xeyirli fəaliyyətlərində ona köməkçi olmaq bütün inananlar üçün böyük bir nemət və şərəfdir.