Hz. Mehdinin üstün əxlaqı

ƏXLAQININ PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN ƏXLAQINA BƏNZƏMƏSİ

Mehdi Allaha qarşı son dərəcə itaətkardır. Əxlaq cəhətdən Peyğəmbərə (s.ə.v) bənzəyər.
(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s.163)

Əxlaqı mənim əxlaqımdan olan bir övladım çıxacaq.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) üstün əxlaqı Quranda belə xəbər verilmişdir:
Həqiqətən sən üstün və böyük bir əxlaqa sahibsən. (Qələm Surəsi, 4)

 

ƏXLAQININ İNANANLARA NÜMUNƏ OLMASI

Ona İlahidən nemətlər verilər. Dini elmləri və nümunəvi əxlaqı dərk edər. (Allahdan verilər)
(Konavi Risalet-ül Mehdi, s. 161 B)

Quranda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in də səmimi olaraq iman edənlər üçün ən gözəl nümunə olduğu bildirilmişdir:

And olsun, Allahın Elçisi sizlərə - Allaha və axirət gününə ümid bağlayanlar üçün və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl bir nümunədir. (Əhzab Surəsi, 21)

 

MÜBARİZƏÇİ VƏ CƏSUR OLACAQ

Fitnələrin qarşısını almaq özünə çətin gəlməyəcəyi və öldürmənin (ölümün) də onu imtina etdirməyəcəyi (yəni mübarizə aparmaqdan vaz keçirə bilməyəcəyi) Əhli Beytimə (soyuma) mənsub biri sahib olmadan günlər və gecələr bitməyəcək.
(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler - Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13)

Mehdi işi möhkəm tutacaq (yəni işində qəti olacaq).
(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 175)

İnsanlar haqqa dönənə kimi (fikri) mübarizəsinə davam edəcək.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Mehdi hesabını çox ardıcıl bir şəkildə görəcək və vədindən dönməyəcək.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Qarşısına dağlar belə dikəlsə onları əzib keçəcək, o dağlarda özünə yol tapacaq.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)

Allah Quranda bir çox ayədə elçilərinin gözəl əxlaqı və cəsur xarakterlərindən bəhs edir. Elçilər qövmlərinin bütün inkarlarına, lağ etmələrinə, tələlərinə və hücumlarına ən gözəl şəkildə cavab vermişlər və hər vaxt Allahın köməyi ilə qalib gəlmişlər

. Elə isə sən əmr olunduğun şeyi açıqca söylə və müşriklərə fikir vermə (müşriklərdən üz çevir). (Hicr Surəsi, 94)

Belə olduqda sən  kafirlərə itaət etmə və onlara qarşı (Quranla) böyük bir cihad et. (Furqan Surəsi, 52)

Onlar yaralandıqdan sonra, Allah və elçisinin çağırışını qəbul edənlər, içərilərindən yaxşılıq edənlər və Allahdan qorxub çəkinənlər üçün böyük bir əcr (mükafat) vardır. (Ali imran surəsi, 172)

 

HZ. MEHDİNİN ALLAHDAN ÇOX QORXMASI

Mehdi, gerges quşunun qanadının titrəməsi kimi Allahdan titrəyərək çox qorxan bir şəxsdir.
(Nuaym b. Hammad, vr 91a)

Allaha qarşı son dərəcə itaətkardır.
(Kıyamet Alametleri, s.163)

 

HZ. MEHDİNİN ÇOX MƏRHƏMƏTLİ OLMASI

Hz. Mehdi, o qədər mərhəmətli olacaq ki, zamanında heç bir kəsin burnu belə qanamayacaq.
(El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

... Yoxsullara qarşı çox mərhəmətli olmaq, Mehdinin əlamətlərindəndir.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")

... Məzlumlara qarşı da çox mərhəmətlidir.
(Nuaym b. Hammad, vr. 50b; Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Böyük İslam alimi Muhyiddin Ərəbi isə Hz. Mehdinin xüsusiyyətlərini sıralayarkən, onun üstün mərhəmət anlayışından belə bəhs etmişdir:

 

1. Bəsirət sahibi olması
2. İlahi kitabı anlaması
3. İlahi Kəlamın mənasını bilməsi
4. Təyin edəcəyi kəslərin hal və hərəkətlərini bilməsi
5. Hirsləndiyində belə mərhəmət və ədalətdən ayrılmaması
6. Varlıqların siniflərini bilməsi
7. İşlərin dolaşıq tərəflərini bilməsi
8. İnsanların ehtiyacını yaxşı anlaması
         9. Xüsusilə öz zamanında ehtiyac duyulan qeybi elmlərə sahib olması. Çünki,
         ancaq onun sayəsində yeni yaranmış məsələləri həll edə biləcək. (Qiyamət
         Əlamətləri, s. 189)

 

İSLAMI QORUMA HİSSİ GÜCLÜ OLACAQ

Hz. Mehdinin İslamı qorumaq hissi çox güclü olacağı hədislərdə bildirilmişdir. İslam əleyhinə olan hər cür sözü bütünlüklə cavablandıracaq, hər cür hərəkəti tamamilə təsirsiz hala gətirəcək.

İslamın əleyhinə deyiləcək bir söz belə ona ağır gəəir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.30)

 

KİMSƏYƏ TƏNƏZZÜL (MİNNƏT) ETMƏMƏSİ

O, mənim ümmətimdən, tənəzzül etməyən (Allahdan başqa heç bir varlığa minnət hissi duyaman) bir adamdır.
(Suyuti, el-havi, 2/24)

 

EHTİYACLARINI İNSANLARA BİLDİRMƏZ

Hz. Hüseyndən (r.ə) soruşuldu: "İmam Mehdi hansı əlamətləri ilə bilinəcək?" Belə cavab verdi : "... İnsanlar ona möhtac olarlar. O, isə insanlara ehtiyacını bildirməz."
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

 

MƏSULİYYƏTİ ÖZ ÜZƏRİNƏ GÖTÜRMƏSİ

Hər vəzifəni üzərinə götürər və zəif, yardıma ehtiyacı olana kömək edər.
(M. Muhyiddin Ərəbi "Futuhat-El Mekkiye", 366. bab,3 -cü cild, s. 327- 328)

 

TƏMKİNLİ (HƏLIM və ZƏHMLİ) OLACAQ

Hz. Hüseyndən (r.ə) soruşuldu: "İmam Mehdi hansı əlamətləri illə bilinər?" Belə cavab verdi: "Könül rahatlığı və təmkinli (ciddi və zəhmli) olması ilə, halal və haramı çox yaxşı bilməsi ilə tanınar.
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

 

ZALIMA QARŞI HAQQI MÜDAFİƏ EDƏCƏK

Mehdi zalıma qarşı haqqı müdafiə edəcək. Hətta (zalım) bir insanın dişlərində qalan (haqsız bir tikəni) belə ondan çəkib alacaq və sahibinə qaytaracaq.
(En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal )

 

İNSANLARA QARŞI LÜTFKAR OLACAQ

Zamanın inkitaa uğradığı (sistemlərin dəyişdiyi) bir dövrdə, Mehdi deyilən bir adam gələcək və lütfkarlığı bol və gözəl olacaq.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

O, fitnələrin zühur etdiyi bir ərəfədə gələcək və lütfkarlığı qarşılıqsız olacaq.
(El Kavlu'l Müxtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.24)

 

COMƏRD OLACAQ

Axır zamanda bir xəlifə olacaq, malı saymadan, hesablamadan (insanlar arasında) böləcək, paylayacaq.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

Əmrlərinizdən bir əmr olacaq ki, malı saymayacaq. Biri ondan mal istədiyində, "götür" deyər. Paltarının ətəyini yayar və o da doldurar.(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)